Contract

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR / TANIMLAR

İşbu online sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır.) Hastane’nin şube ve iştirakleri ile bir tarafta ticari Merkezi; Italian city Villa no:229 adresinde mukim MEDIDERMAN -AIR TOUR TOURISM (bundan böyle sözleşme içinde kısaca “ACENTA” olarak anılacaktır.) Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vararak iş bu sözleşmeyi imzalamışlardır. Hastane ve Acenta birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

I ) TANIMLAR
1 –ACENTA ADI
AIR TOUR TRAVEL CO
ITALIAN CITY VILLA NO:229 ERBIL/IRAQ

2-HASTANE

II) SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu Sözleşme; ACENTA ’nin Türkiye dışından MEDIDERMAN CRM uzerinde yönlendireceği hastaların, hastanede alacakları tüm sağlık hizmetlerinde, Hastane`nin yukarıda yazılı ve/veya ek protokol ile Sözleşme kapsamına alınması şartıyla sonradan Hastane`ye eklenecek tüm iştirak ve şubeleri ile sunacağı ayakta ve/veya yatarak teşhis ve/veya tedavileri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin ve uygulama esaslarının tayin ve tespiti amacı ile tanzim edilmiştir.

III) HAK VE MÜKELLEFİYETLER
1- Hastane ’nin Hak ve Yükümlülükleri:
A.Hastane`nin, hizmet almak isteyen ACENTA ’ in MEDIDERMAN uzerinden yönlendireceği hastaların her türlü ayakta ve yatarak tedavilerine ilişkin, sağlık hizmeti vermeyi kabul ve beyan eder. Konaklama hizmetleri (teklif de dahil degilse) hariç olup, hasta tarafından karşılanacaktır. Hastane’nin yükümlülüğü hastaların talep edeceği tıbbi hizmeti, transfer hizmetini ve tercüme hizmetini vermektir.
B.HastaneMEDIDERMAN uzerinden kendisine verdiği hasta tıbbi raporları ve/veya bilgilerine göre hastanın tahmini tedavi planı hususunda ACENTA ’yi bilgilendirir. Hastayı bizzat görmeksizin yapılan bu bilgilendirme sadece fikir vermek maksadıyla olup, tıbbi açıdan seyahate uygunluk onayı olarak değerlendirilemez,

2-ACENTA ’İN Yükümlülükleri
A. ACENTA, Hastane`ye MEDIDERMAN uzerinde yönlendirdiği ve Hastane’nin hizmet verdiği hastaların bilgilerini muhafaza eder
B. ACENTA , MEDIDERMAN uzerinden yönlendirdiği hastaların ameliyat, müdahale, tedavi öncesi gibi hazırlamış olduğu ve sağlık bilgilerini içeren formları MEDIDERMAN CRM uzerinden Hastaneye vermekle yukumludur.

IV) ÜCRETLENDİRME
1-İşbu Sözleşme kapsamında Hastane tarafından hastalara verilecek hizmetlere ilişkin ücretler, doktor, muayene, radyoloji, laboratuar, ilaç, yatak dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm hizmet bedellerini içerecek biçimde hastaların isim ve soyadları dikkate alınarak sistem uzerinde verir.
2-Hastane, her hastadan sonra hastaya kesmis oldugu toplam fatura bedeli uzerinden, %20 (yuzdeyirmi) komisyon bedelini acentaya oder. Acenta, alacak komisyon bedeli karsiliginda,Hastaneye hizmet faturasi keser
3-Hastane, hastanin tedavisinin bitmesinde sonra 7 iş günü içinde ACENTA ’ya komisyon bedelini ödeyeceğini kabul eder. Ödemeler ACENTA ’nin

ACCOUNT HOLDER (HESAP ISMI):AIR TOUR TRAVEL
ACCOUNT NUMBER (HESAP NO) (USD):0653 – 334289-001

BENEFICIARY BANK INFORMATIONS
BANK NAME (BANKA ADI):TURKIYE IS BANKASI A.S.
BRANCH (SUBE):Erbil/Iraq Branch
ADDRESS (ADRESS) :GULAN STREET, UB PLAZA, BAHTIYARI ERBIL/IRAQ
SWIFT CODE:ISBKIQBA
banka hesabına havale yoluyla nakden ve defaten yapılır.

V) FATURALAMA
1- Fatura hasta adına düzenlenir ve işlem sonrası hastadan tahsil edilir.

VI) TANITIM
ACENTA bulunduğu ülkenin mevzuatlarına uygun olarak ve her uygulama için ayrıca Hastanenin yazılı onayi olmadan, hastanenin tanıtım ve reklamını ( gazete ilanı, broşür, internet vb. ) yapabilecektir.

VI) GİZLİLİK
Taraflar, Sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında süresiz olarak birbirleri hakkında edindikleri gizlilik arz eden bilgileri diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla yazılı veya sözlü olarak paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak hastalara ilişkin gizlilik arz eden her türlü bilgiyi diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla yazılı veya sözlü olarak paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

VII) TEBLİGAT VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
İş bu Sözleşme ile ilgili olmak üzere taraflar arasında yapılacak olan her türlü tebligat, Taraflara ait olduğu işbu Sözleşme ile beyan edilen hastanenin e- adresi ile ACENTA’in Sözleşme’nin başlangıç kısmında taraflara ait olduğu bildirilen adreslerine yapılacaktır.

VIII) SÜRE VE FESİH
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 ( yıl ) süre ile geçerli olup, sürenin bitmesinden 1 ( ay ) önce taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça 1 ( yıl ) süre ile aynı şartlarda kendiliğinden uzar.
ACENTA, bir ay öncesinden fesh-i ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşme süresince, Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin feshedebilir.
Taraflardan biri Sözleşme hükümlerini ihlal ettiği takdirde ve/veya ödemede geciktiği takdirde, diğer taraf iş bu durumun 10 gün içerisinde düzeltilmesini karşı tarafa elektronik posta vasıtasıyla ihtar eder. ( Ancak süre verilmesinin durumu düzeltmeyeceği belli olan durumlarda yada aynı aykırılığın birden fazla kez tekrarlanması durumunda Tarafların derhal fesih hakkı saklıdır)

IX) UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALİ
İş bu Sözleşme Irak Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan ihtilaflarda Erbil Mahkemeleri yetkilidir.

X) KISMİ GEÇERSİZLİK
İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması ya da iptal edilmesi halinde bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmeyecektir.

XI) İFADE EDİLMEYEN FERAGAT
Taraflardan birinin bu Sözleşme hükümlerinin diğeri tarafından yerine getirilmesini talep etmemesi bu hükümlerin tamamen yerine getirilmesi gereğini hiçbir şekilde etkilemez. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin hükümlerinden birinin bir bölümünün ihlalinden doğacak haklarından feragati aynı veya farklı bir maddenin bir sonraki ihlali durumunda da talebinden feragat edeceği anlamına gelmez.